1. ປະຕິບັດ ກົດຫມາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ,

ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດີນໄຫວຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;

2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະ

ບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກ ກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດີນໄຫວ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົ້ນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈີງ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເຫນີໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ແຜນການ, ແຜນງານແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ;

4. ສໍາຫຼວດ, ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາບັນດາສະຖານີ ເປັນຕົ້ນ ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ,ອຸຕຸກະເສດ, ອຸຕຸການບິນ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ສູນເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ, ລະບົບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານອຸຕຸນິຍົມໂລກ;

5. ເຝົ້າຕິດຕາມ, ເກັບກໍາ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ, ອຸຕຸກະເສດ, ອຸຕຸການບິນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ,ຈັດແບ່ງເຂດພູມອາກາດ, ພິມວາລະສານສະຖິຕິຂົງເຂດອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ເຮັດການບໍລິການຂໍ້ມູນ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

6. ພະຍາກອນອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ລາຍງານສະພາບການປ່ຽນແປງລົມ, ຟ້າ, ອາກາດ, ນ້ໍາ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;

7. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊີ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາ - ການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສໍາເລັດຢ່າງດີ;

8. ປະສານສົມທົບກັບກົມນິຕິກໍາຂອງກະຊວງ ແລະ ບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮ່າງກົດຫມາຍ,ດໍາລັດ, ຂໍ້ກໍານົດ, ຄໍາແນະນໍາ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ;

9. ຈັດຕັ້ງ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດານິຕິກໍາອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານດ້ານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ,ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ;

10. ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

11. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຂັ້ນເທີງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ຄຸ້ມຄອງກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ສ້າງ ແຜນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດ;

12. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດຫມາຍ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;

13. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດີນໄຫວທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

14. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະຫນັບສະ ຫນູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດີນໄຫວ - ຕາມການມອບຫມາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

15. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງີນ, ຊັບສີນ ແລະ ເອກະສານຂອງກົມ ພ້ອມທັງຂື້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ - ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

16. ປະສານສົມທັບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ;

17. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບຫມາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ