1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ - ທົກກະສາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;

2. ເຊັນຫນັງສືສະເຫນີ, ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂຫນດນໍາສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ່ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມ;

3. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ;

4. ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ພະນັກງານ, ວັດຖຸປະກອນ, ພາຫະນະຂອງລັດ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການຕາມ - ລະບຽບການ;

5. ສະເຫນີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ແຜ່ນດີນໄຫວ;

6. ສະເຫນີ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ຫຼື ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ - ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ;

7. ສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແຫນ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍ - ບາຍອື່ນໆຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

8. ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເຫນີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ, ບົດບັນ ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;

9. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບຫມາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.