ຫນ້າທີ່ຂອງ ພະແນກອຸຕຸການບິນ

1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ຍຸດທະສາດ, ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍລຸ່ມກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກົມວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນຫນ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

3. ປະຕິບັດການສັງເກດອາກາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມ;

4. ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນການສັງເກດອາກາດ;

5. ແຕ້ມ, ວິໄຈແຜນທີ່ອາກາດ ຕາມລະດັບເສັ້ນທາງບິນຕ່າງໆ;

6. ລາຍງານສະພາບອາກາດ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ ປະຈໍາສະຫນາມບິນ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງ 

ບິນໃນຂອບເຂດນ່ານຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ;

7. ສື່ສານ ເເລກປ່ຽນຂໍ້ມູນອຸຕຸການບິນ ລະຫວ່າງສະຫນາມບິນ ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ;

8. ບໍລິການ ສະຫນອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານພະຍາກອນອຸຕຸການບິນຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ສາຍການບິນພາຍໃນປະ 

ເທດ ແລະ ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດ;

9. ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມືກ່ຽວກັບວຽກງານອຸຕຸການບິນ;

10. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມ

ຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ;

11. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ 

ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວຫນ້າກົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

12. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຫົວຫນ້າກົມ